تبلیغات
amirnazeri-moshaver - اختلال دیکته
amirnazeri-moshaver
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من


اثر بخشی بازی های آموزشی بر کاهش خطاهای املا (مطالعه ی موردی)

ناتوانی در املاء، از جمله شایعترین اختلالات یادگیری است. پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی بازی های آموزشی برکاهش خطاهای املای دانش آموز با هوشبهر عادی و فاقد اختلال پرداخته است.

روش: طرح مورد استفاده در این پژوهش، از نوع مطالعه موردی با خط پایه چندگانه بود.
نمونه ی پژوهش، 1 دانش آموزدختر مقطع سوم ابتدایی شهرتهران با هوش طبیعی و دارای مشكل املاء بود كه مشكل بالینی و خانوادگی نداشته است. ابتدا با استفاده از تست آدمک روآیه (برای سنجش هوش ) و آزمون املا (محقق ساخته)، از آزمودنی پیش آزمون گرفته شد. سپس بازیهای آموزشی در 14 جلسه، هفته ای دو بار، به مدت 30دقیقه اجرا شد و پس از هر دو جلسه بازی ازآزمودنی آزمون به عمل آمد و تاثیر بازیها براملای این دانش آموز، مورد ارزیابی قرار گرفـت.
یافته ها: یافته ها نشان دادند كه بازیهای آموزشی، در پیشرفت نمرات آزمون املای این دانش آموز تأثیر دارد.
نتیجه گیری: بازیهای آموزشی بر پیشرفت املای دانش آموزان با اختلال در نوشتن، مؤثر بـود. بـه این ترتیب می توان از بازیهای آموزشی برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سود جست.
کلیدواژه ها: بازی های آموزشی ،اختلال یادگیری املا
-
مقدمه
مشخصه اصلی اختلال در بیان نوشتاری آن است كه مهارتهای نوشتاری با در نظر گرفتن سن تقویمی، هوش اندازه گیری شده و تحصیلات متناسب با سن فرد به میزان قابل توجهی پایین تر از حد مورد انتظار می باشد (آقابابایی ،1391) شیوع این ناتوانی، 3/1 -7/2درصد برای نقائص در دستخط، 3/7 -4درصد برای ناتوانی در املا و 1-3 درصد برای اختلال در انشا گزارش شده است (برنینگر و هارت 1992 به نقل از سمرود- كلیكمن (2009) .

ناتوانی در املا شایعترین ناتوانی بیان نوشتاری است(گورمن ،1384) شكستهای مكـرر در املا،عـزت نفس دانش آموز را تضـعیف مـیكنـد و اگـر بـرای آن چاره ای اندیشـیده نشـود، در درازمـدت، موجـب افـت تحصیلی و یا حتی ترك تحصیل خواهد شد كه عواقب نا مطلـوب اجتمـاعی و فـردی آن، گریبـانگیـر فـرد،خانواده و جامعه می شود(کریمی وهمکاران ،1390) چنانچه برای رفع این اخـتلال، تدابیر درمانی در نظر گرفته نشود، در بـسیاری از ایـن موارد این دانش آموزان مـشكل خـود را بـه بزرگـسالی خواهند برد (كاپلان و سادوك، 1998).

كلیپـرا، شـابمن و گاسـتیگ(1993) ،معتقدنـد در صـورت عـدم مداخلـه، نمــرات ضعیف املای كودكان در طول مـدت تحصـیل، ثابـت می ماند و عدم بهبود خودبه خودی، بیشتر در كودكانی مشاهده می شود كه نمره های املایشان ضعیفتر است (کریمی وهمکاران، 1390) migna.ir صاحبنظران حیطه اختلالات یادگیری یک رشته ویژگیها را برای این اختلال مشخص کرده اند که شامل اختلاف بین توانایی بالقوه و عملکرد واقعی، دشواری یادگیری تحصیلی، اختلالات زبان، ادراك و اختلالات خاص یادگیری، مشکلات اجتماعی- عاطفی، اختلالات حرکتی، مشکلات توجه و بیش فعالی و نارساییهای فراشناختی است.(جوزستانی وهمکاران،1394)

دشواری در یادگیری املاء از اهمیت خاصی برخوردار است؛چرا كه املاء در كنار سایر مهارتهای پایهای، نوعی مهارت ضروری و اساسی است و اختلال در آن به صورتهای مختلفی میتواند فرد را با مشكل مواجه سازد. (نظری،1394) برای آموزش املا، بیشتر از 25روش كارآمد و ویژه وجود دارد.لذا ضرورت به كار بستن شیوه های آموزشی مناسب برای بهبود مشكلات املای این دانش آموزان نیاز است.(مولودی وهمکاران ،1393).

تحقیقات پژوهشگران نشان میدهد كه از 10درصد مربوط به شیوع اختلالهای یادگیری در دانش آموزان، در حدود 4درصد آن مرتبط با املانویسی می باشد)با عزت، 388.(1 با توجه به اینکه در آموزش و یادگیری الکترونیکی، یادگیرندگان نقش اصلی را ایفا میکنند، هر آنچه که طراحی میشود باید با نیازها، باورها، اندیشه ها و ارزشهای فرهنگی یادگیرندگان سازگاری داشته باشد تا علاقه آنان جلب شود و انگیزه ی لازم را برای ادامه و تکمیل دوره پیدا کنند.(نظیری ،1394).

منظــور از بازیهــای آموزشــی فعالیتهایی هستند كه برای كسب مهارتهای ادراكی حركتـی طــرحریـزی مــی شـوند و جنبــه تفریحــی وسرگرمی نیـز دارنـد(مهجـور،1383).

مونتـه سـوری( 1952) به نقل از برونر،(1972) از جملـه افـرادی بـودكــه یــادگیری مهارتهــای آموزشــی و تحــصیلی را بــا بازیهای آموزشی همراه ساخته بود. وی عقیـده داشـت هنگامی كه كودك تجارب اولیه مناسبی را با اسـتفاده ازوسایل حسی كسب كند، به نحـو بهتـری آمـادة گـذر ازمرحله حسی به مرحلـه درونـی كـردن اندیـشه هاسـت. معرفی مورد مراجع دختر نه ساله ای است که در کلاس سوم ابتدایی تحصیل می کند. در کنار پدر ومادر و برادر کوچکتر خود زندگی می کند. بررسی شرایط خانوادگی وی نشان می دهد کیفیت زندگی مطلوبی دارد واز موضوعی رنج نمی برد. با توجه به تحلیل تست خانواده و تست آدمک کودک از ضریب هوشی بالایی برخوردار است . و شخصیت شاد و به هنجاری دارد و از اوضاع کنونی خود و خانواده اش رضایت دارد. به گزارش والدین و اولیا مدرسه و نیز معلمین سالهای قبل وی عملکرد تحصیلی دانش آموز بجز در درس املا در سطح عالی گزارش شده است. یا توجه به عملکرد بالای تحصیلی و نداشتن مشکلات جسمانی ومحیطی معلمین وی چند دلیل را برای پایین بودن نمرات املای زهرا گمانه می زنند:
1-نداشتن علاقه به درس املا و بی اهمیت دانستن آن
2-عدم توجه ودقت به آنچه که می نویسد.(معلم کلاس اول وی اعتقاد دارد زهرا طرز صحیح نوشتن کلمات را می داند اما هنگام نوشتن توجه لازم را به خرج نمی دهد او این ادعا را براین اساس بیان می دارد که زهرا کلمات را گاهی درست وگاهی غلط می نویسد.)
3- آرمانگرایی و تمایل به بهترین بودن زهرا را به هنگام نوشتن املا به استرس می اندازد.(به نقل از معلم کلاس سوم وی زهرا به هنگام نوشتن املا از دیگران عقب می ماند و چندین بار نوشته های خود را اصلاح می کند.)
با توجه به مطالب فوق و با توجه به اینکه دلایل ذکر شده تا حدی باهم هم پوشانی دارند و ازطرفی نمی توان هر کدام را به تنهایی علت اصلی پایین بودن عملکرد زهرا در درس املا دانست برای بهبود سطح نمرات وی روشی را انتخاب کردیم که هر سه مورد را در بر بگیرد.یعنی هم سطح استرس و اضطراب وی را کاهش دهد و هم با توجه به سن او با جذابیت های بازی وی را مشتاق به پرداختن به درس املا کند. لازم به ذکر است معلمین وی پایین بودن نمرات وی را چندان مهم تلقی نمی کنند و اعتقاد دارند در حدی پایین نیست که به درس های دیگر وی لطمه ای وارد کند و یا عزت نفس وی را کاهش دهد.زهرا اغلب در آزمونهای کلاسی نمره ی قابل قبول می گیرد و این پیگیری برای بهبود سطح نمرات از جانب خود دانش آموز بوده است.
-
فرآیند آموزش و تمرین
آموزش اصلی و مستقیم زهرا توسط معلم وی در کلاس درس و در کنار سایر دانش آموزان انجام می شود .اما 14 جلسه بازی آموزشی برای وی درنظر گرفته شد.این 14 جلسه طی 7 هفته وهر هفته دوبار انجام شد.
بازیهای آموزشی شامل هشت نوع بازی متنوع آموزشی مربوط به املا بود که در هر جلسه به طور متناوب سه بازی اجرا شد.در هرجلسه علاوه بر بازی با کلمات جدید برای جلوگیری از فراموشی، کلمات جلسه ی قبل نیز تکرار می شد.این بازی ها شامل کدام حرفم گم شده؟ (زارع،1388)1، چند کلمه یادت مانده ؟2 ، کلمات معکوس3 ، نوشتن کلمات برروی نمک یا آرد، بازی هم خانواده ها4 ، ازاین سر تا آن سر5 ، خودت معلم باش، پازل کلمات6 می باشد.
-
پــــــــــــاورقی:

-
آزمون پیشرفت تحصیلی املا:
این آزمون هر هفته و پس از دو جلسه بازی در محیط یکسان با سایر دانش آموزان توسط معلم گرفته می شد.نمره ی هر آزمون توسط فرمول زیرمحاسبه شد.لازم به ذکر است کلمات بسیار تکرار شونده مانند به ، که ، آن ، در و...در شمارش کل کلمات در نظر گرفته نشده است.

-

 

یافته ها:
نمرات املا پس از هر آزمون در نمودار زیر آورده شده است. روند رو به رشد نمودار نشان می دهد بازی های آموزشی تأ ثیر خوبی بر روی پیشرفت املای زهرا داشته است .همانطور که در شکل نیز مشخص است پس از سه هفته آموزش( شش جلسه ) پیشرفت چشمگیرتر بوده است که به نظر می رسد به خاطر تکرار و تمرین برروی کلمات قبلی نیز می باشد. migna.ir با تحلیل و بررسی کیفی املاهای نوشته شده توسط زهرا ، این نکته مشهود است که دیگر کلمات غلط تکراری به صفر رسیده است و غلط املای قبلی در املای بعد مشاهده نمی شود.اما نکته ی مهم دیگر این است که نمودار در سه نمره ی آخر شیب تندی ندارد و تقریبا ثابت مانده است. این در حالی است که نمره ی کامل حاصل نشده است.
بررسی پیشینه پژوهش هایی که در حیطه ی مشکلات املایی انجام شده است نشان می دهد ممکن است عوامل دیگری نیز در بهبود عملکرد املا مؤثر باشند که باید در نظر گرفته شوند.از جمله ی این عوامل می توان به کارکردهای اجرایی(آقابابایی ،1391)، مشکلات در آموزش مستقیم (کریمی ،1390) ، فرایندهای شناختی (نظری ،1393) اشاره کرد.


-

بحث و نتیجه گیری
با توجه به پژوهش انجام شده ، به نظر می رسد آموزش به همراه بازی مؤثر تر واقع می شود.دانش آموزان به هنگام بازی به طور غیر مستقیم درگیر فرایند آموزش می شوند، خستگی مانع از اجرای امر آموزش نمی شود ومفاهیم یادگیری شده عمیقتر و طولانی تر در ذهن کودک باقی می ماند. در این پژوهش کودک به طور مستقل تمرین داده شد . این در حالی است که اگر بازی به طور دسته جمعی و مخصوصا به هنگام آموزش اولیه در کلاس وتوسط معلمی انجام شود که قرار است آزمون را هم برگزار کند، پیش بینی می شود نتیجه تا حد زیادی بهبود یابد. لذا پیشنهاد می شود اولا پژوهش های آتی بر روی تعداد بیشتری دانش آموز انجام شود و متغیر های شناختی و آموزشی بیشتری در کنار امر بازی در نظر گرفته شود . ثانیا به آموزشهای مبتنی بر بازی توجه بیشتری شود و زمان مخصوصی برای این امر مهم در برنامه ریزی آموزشی مدارس در نظر گرفته شود.

 

-
تهیه كننده و گردآوری :
معصومه درخشانی گیوی/ دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران - ارسالی به سایت میگنا
-


-

نوع مطلب : کودک و نوجوان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 11 دی 1395
جمعه 30 تیر 1396 12:59 ب.ظ
You actually make it seem so easy together with
your presentation but I find this matter to be actually one thing that I feel I might by no means understand.
It seems too complex and very extensive for me. I'm
taking a look ahead to your subsequent put up, I'll attempt to get the hang of it!
پنجشنبه 24 فروردین 1396 11:01 ب.ظ
This is really interesting, You are a very skilled blogger.
I have joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post.
Also, I've shared your website in my social networks!
شنبه 19 فروردین 1396 02:06 ق.ظ
What a material of un-ambiguity and preserveness of precious familiarity regarding unexpected feelings.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی